အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုဘယ္လိုမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါသလဲဆိုရင္ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္လို႔ ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ အရည္ အေသြးေကာင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုထြက္ေပၚလာဖို႔ ကုန္ၾကမ္းေတြ၊ နည္းပညာေတြေကာင္းမြန္ရမယ္။ ဒီ ကုန္ၾကမ္းေတြ၊ နည္းပညာေတြ ေကာင္းမြန္ဖို႔အတြက္ ၀န္ထမ္းေတြက ႀကိဳးစားရွာေဖြရမယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕ မွန္ကန္တဲ့လမ္းညႊန္ထိန္းေက်ာင္းမႈနဲ႔ စီစဥ္ညႊန္ၾကား ရမွာမဟုတ္ ပါလား။ အဲဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ အေရးႀကီးဆံုးက လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈရိွရမယ့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆက္ဆံေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ မယ္၊ ပိုမိုဆိုးရြားလာမယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနအားလံုးဟာ အလုပ္ရွင္နဲ႔၀န္ထမ္းအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ရာထူးအဆင့္အတန္းေၾကာင့္ သူတို႔ၾကားမွာ စည္းတစ္ခုထားရိွျပီး ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ျပန္ေတာ့လည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ကိုယ္နဲ႔တစ္သားတည္းဆက္ဆံၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္(၂)ခ်က္စလံုးက မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစဖို႔အတြက္ အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ကေလးေတြကေတာ့…

တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယံုၾကည္အားထားရပါမယ္
အေျခခံအက်ဆံုး၊ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ယံုၾကည္အားကိုးအားထားလိုစိတ္ရိွျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ဟာလည္း လုပ္ငန္းေတြအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ၀န္ထမ္းေတြကို ေနရာတက်တာ၀န္ခ်စီစဥ္ညႊန္ၾကားၿပီး အားကိုးအားထားျပဳေနရပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာလည္း သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုဘ၀၊ စား၀တ္ေနေရးတည္ျမဲဖို႔အတြက္ အလုပ္ရွင္ကိုယံုၾကည္ျပီးအားကိုးအားထားျပဳေနရပါတယ္။ ''ဒီအလုပ္အဆင္မေျပလည္း ေနာက္အလုပ္တစ္ခု''ဆိုတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ ''ဒီ၀န္ထမ္းအဆင္မေျပရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္''ဆိုတဲ့ အလုပ္ရွင္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္ေတြဟာ အလုပ္ရွင္နဲ႔၀န္ထမ္းၾကားဆက္ဆံေရး၊ ယံုၾကည္မႈကိုပ်က္ျပားေစမယ့္ စိတ္ဓာတ္အေျခအေနေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ဆံေရးကို နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္မယ္
ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ကြဲျပားျခားနားေပမယ့္ ၀န္ထမ္းေတြနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကေတာ့ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခုတည္ျမဲေနဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ေတြထဲမွာ အမ်ားအားျဖင့္ေတြ႕ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္းခံစားဖူးေကာင္း ခံစားဖူးပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ကုမၸဏီေအာင္ျမင္ေရးအတြက္၊ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကက်တဲ့၀န္ထမ္းကို ဦးစားေပးဆက္ဆံၿပီး က်န္၀န္ထမ္းေတြကို ဖိႏွိပ္တာေတြကိုေလ။ ဒါေတြဟာ ဆက္ဆံေရးပ်က္ျပားေစမယ့္အျပင္ ျပႆနာေတြပါ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အားလံုးကို သာတူညီမွ်ဆက္ဆံျခင္းကလည္း အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးဟာ အခ်ိန္တိုင္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနရမယ့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္က ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈဘ၀၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရတဲ့အဆင္ေျပမႈ၊ မေျပမႈကို စိတ္၀င္တစားေမးျမန္းရင္ ဘယ္၀န္ထမ္းမဆို ''ေၾသာ္ ငါ့ကိုစိတ္၀င္တစားရိွပါလား''ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ႔အားတက္သေရာျဖစ္မယ္။ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ဘ၀အေျခအေန၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပျခင္း၊ မေျပျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းရိုးသားစြာေျပာဆိုမယ္။ ႀကိဳးစားမႈတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေျခရာ၊ ဆုလာဘ္ဆိုတာ ရိွစျမဲပါပဲ။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကလည္း ကိုယ္ယံုၾကည္အားကိုးရတဲ့၀န္ထမ္းေတြကို အားကိုးအားထားျပဳမယ္၊ ခ်ီးေျမွာက္မယ္။ အဲဒီလိုပဲ ၀န္ထမ္းေတြကလည္း ကိုယ္ရခဲ့တဲ့လုပ္အားခကို ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လိပ္ျပာသန္႔သန္႔နဲ႔ ရဲ၀ံ့စြာယူႏိုင္ခဲ့ရဲ႕လားဆိုတာေတြးေတာရင္း ယံုၾကည္မႈကိုအေျခခံျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္ရွင္၊ ၀န္ထမ္းဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔။


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment