ဝန္ထမ္းေတြဘာ့ေၾကာင့္အလုပ္ထြက္သြားၾကပါသလဲ

လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္ထြက္သြားျခင္းက အဲဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ တုိင္းတာဖုိ႔ခက္ခဲလွပါတယ္။ အရည္အခ်င္းျပည့္မီတဲ့ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြရွာေဖြဖုိ႔ ခက္ခဲ လာတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ဟာ ကြ်မ္းက်င္တဲ့၀န္ထမ္းေတြကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖုိ႔က အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဘ၀ေတြေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အေျခအေနေတြက သူတုိ႔ပုိင္ဆုိင္ထားတဲ့ အလုပ္ေနရာတစ္ေနရာစာကုိ စြန္႔လႊတ္ဖို႔အေၾကာင္းဖန္လာပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ရွိပါေသးတယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ မထိန္းသိမ္းႏုိင္မႈေၾကာင့္ေပါ့။

အရည္အခ်င္းရွိတဲ့၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္တဲ့အခါ အလုပ္ရွင္ေတြရဲ႕ဆံုးရႈံးမႈ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ၀န္ ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္သြားတဲ့အခါ ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ဆံုးရႈံးမႈက တုိင္းတာဖုိ႔ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆုိေတာ့ အလုပ္ရွင္ရဲ႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈေတြ၊ စိတ္၀င္စားမႈေတြ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြကုိ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြ ထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတာမဟုတ္ပါဘူး။

၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ အလုပ္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး (Working Relationship) လို႔ေခၚတဲ့ ၄င္း၀န္ထမ္းဖန္တီးတည္ေဆာက္ထားခဲ့တဲ့ တြဲဖက္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရး၊ ၄င္းရဲ႕ ေဖာက္ သည္ေတြနဲ႔ အဆက္အဆံ၊ ၄င္း၀န္ထမ္းသယ္ေဆာင္လာတဲ့ ၄င္းအလုပ္အတြက္ စြမ္းအင္ေတြ၊ ရည္မွန္း ခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ အလုပ္ရွင္ကဆံုးရႈံးရပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ အလုပ္ရွင္ဟာ ၄င္းေနရာကုိ အစားထုိးဖို႔အတြက္ ၀န္ထမ္းရွာေဖြရာမွာ ေနာက္ထပ္ မလိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြပါ ကုန္ဆံုးရပါေတာ့တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္အေတာအတြင္းမွာလည္း က်န္ရွိေနတဲ့၀န္ထမ္းေတြဟာ အလုပ္ထြက္သြားတဲ့၀န္ထမ္းေတြရဲ႕တာ၀န္ေတြကုိပါထမ္းေဆာင္ရတဲ့အတြက္ တာ၀န္ပုိလာပါေတာ့တယ္။
၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္ထြက္သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြက…

- အလုပ္ႏွင့္ ၄င္းအလုပ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြက ၀န္ထမ္းႏွင့္မကုိက္ညီေနျခင္း။

အလုပ္ရွင္တစ္ေယာက္ဟာ အရည္အခ်င္း၊ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္၀တဲ့ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖို႔ အတြက္ အခ်ိန္အင္အားကုိ အရင္းအႏွီးျပဳရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုိယ္ရွာေဖြေနတဲ့၀န္ထမ္းဟာ ကုိယ္ကမ္းလွမ္း ထားတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ေနရာအတြက္ မွန္ကန္တဲ့၀န္ထမ္းျဖစ္သလားဆုိတာေသခ်ာဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ၄င္း၀န္ထမ္းက ကုိယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာနဲ႔မကုိက္ညီရင္ေတာ့ သူဒီအလုပ္ကုိစြန္႔ၿပီး ေနာက္ အလုပ္ တစ္ခုေျပာင္းမရွာခင္မွာ သူနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ေနရာတစ္ခုေပးႏိုင္ရပါမယ္။

- ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့အခါ အလုပ္ထြက္ရတဲ့အေၾကာင္း ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

၀န္ထမ္းအမ်ားစုရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က လစာ၀င္ေငြေကာင္းေကာင္းရရွိဖို႔၊ ရာထူးေနရာေကာင္းေကာင္းရရွိဖုိ႔၊ မိသားစုကုိ ေကာင္းေကာင္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္က သူတုိ႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ေတြကုိ မျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တဲ့အခါ ၄င္းအခ်က္က ဒီလုပ္ငန္းကထြက္ဖို႔ အေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။

- ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတုိ႔ဘယ္လုိအလုပ္လုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာသိလိုစိတ္ရွိၾကပါတယ္။
၀န္ထမ္းအမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ေတြ ဆက္လက္တုိးတက္လာဖုိ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွာေဖြဖန္တီးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚမွာ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ စိတ္၀င္တစားရွိမႈ စသည္တုိ႔မရရွိတဲ့အခါ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အလုပ္ထြက္ ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းဖန္လာပါေတာ့တယ္။

- ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းတုိးတက္မႈကုိ ရွာေဖြေနၾကပါတယ္။
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ ဘယ္လုပ္ငန္းခြင္မွာမဆုိ အရည္အခ်င္းဆက္လက္တုိးတက္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ပုိမိုရရွိဖုိ႔ဆုိတာ ၀န္ထမ္းတုိင္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ နံပါတ္ (၁)ေနရာမွာရွိေနပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ တုိးတက္ရာ တုိးတက္ေၾကာင္း အခြင့္အလမ္းရွိမေနျခင္းဟာ ၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္ကေနစြန္႔ခြာသြားေစတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

- လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အထက္အရာရွိက ဘာလုပ္ကုိင္ေနတယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာ ၄င္း၀န္ထမ္းေတြက ယံုၾကည္မႈရွိဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အထက္တာ၀န္ခံလူႀကီးေတြရဲ႕ လမ္းေၾကာင္းေပးမႈအေပၚ လုပ္ကုိင္ေနရျခင္းကုိ ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၄င္းတုိ႔အထက္ လူႀကီးေတြ အေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေတာ့တဲ့အခါမွာ အထိန္းအကြပ္မဲ့ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

- ၀န္ထမ္းတြနဲ႔ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕အထက္လူႀကီးဆက္ဆံေရးက တစ္ခုခုမွားယြင္းေနပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြ ဟာ ဆုိး၀ါးတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ကုိ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္ထြက္ၾကပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ရဲ႕ ဆုိး၀ါးမႈဆုိတာ ၀န္ထမ္း ဟာ ၄င္းအလုပ္ရွင္ဆီက ဘာကုိလိုခ်င္တယ္ဆုိတာေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ တံု႔ျပန္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ စိတ္၀င္စားမႈေတြကေတာ့ အနိမ့္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ လက္ေအာက္က ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ကေနစြန္႔လႊတ္လုိစိတ္ျဖစ္မလာေစဖုိ႔အတြက္ ဒီအခ်က္ကေလးေတြကုိ အဓိကထားသတိျပဳပါ။ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္အလုပ္ထြက္သြားျခင္းက အထက္လူႀကီးတစ္ေယာက္ကုိ ၄င္းရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြအေပၚ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေစပါတယ္။
၀ႆန္


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment