ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္တဲ့ လူမႈဆက္ဆံေရးကုိယ့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြ၊ ေက်ာင္းေနဘက္သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ကုိယ့္ရဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာ ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္္လိုအေျခအေနအထိတုိးတက္မႈရွိပါသလဲ။ အလုပ္ထဲမွာ သူငယ္ခ်င္း၊ မိတ္ေဆြ၊ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ ဖက္ေကာင္းရွိတဲ့လူဟာ သူလုပ္ေနတဲ့အလုပ္ထဲမွာ ပုိျပီးစြဲျမဲႏုိင္၊ ပိုျပီးလုပ္ငန္းခြင္ကုိ ေက်နပ္မႈရွိႏုိင္ပါတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရး တစ္နည္းေျပာရရင္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးေျပ လည္ေနဖုိ႔အတြက္ ဘာလုိအပ္ပါသလဲ။ ေကာင္းမြန္ေျပျပစ္တဲ့ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဘာေၾကာင့္ ရွိသင့္ပါသလဲ

လူဆုိတာ ေမြးလာကတည္းက တစ္သီးပုဂၢလေနလို႔ရတဲ့ သတၱ၀ါမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။ ေရႏွင့္အစားအစာကုိ ျပင္းျပင္းျပျပလုိလားေတာင့္တေနသလုိ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ တန္ျပန္သက္ေရာက္တဲ့ အက်ိဳးလုိလားမႈေတြ လည္း လုိအပ္ပါတယ္။ တန္ျပန္သက္ေရာက္တဲ့ အက်ိဳးလိုလားမႈဆုိတာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ ဖက္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေလေလ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပုိမိုေပ်ာ္ရြွင္ေလေလျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ က လုပ္ငန္းခြင္မွာ ပုိမိုေပ်ာ္ရႊင္လာေလေလ စိတ္ကူးဉာဏ္ေတြပုိမိုကြန္႔ျမဴးလာၿပီး အလုပ္အေပၚ အာရံုစူး စိုက္လာႏိုင္တဲ့အတြက္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္တိုးတက္လာေလျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ရွိပါေသးတယ္။ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြတုိးပြားဖုိ႔၊ ရာထူးရာခံ ပိုမုိျမင့္မားေစဖုိ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးက ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးဆုိေတာ့ ဘယ္သူေတြပါ၀င္မလဲ။ ဘယ္သူေတြအတြက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈရွိမလဲ။ ကုိယ့္အတြက္၊ ကုိယ့္လုပ္ငန္းခြင္ကုိ အေထာက္အကူေပးမယ့္ ေထာက္ပံ့သူ (Supplier) ေတြပါမယ္၊ ကုိယ္နဲ႔တြဲဖက္လုပ္ကုိင္မယ့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ (Colleague) ေတြပါမယ္၊ ထြက္ကုန္ပစစည္းေတြကုိ ၀ယ္ယူမယ့္ (Customer) ေတြပါမယ္၊ အစုရွယ္ယာရွင္ေတြပါ၀င္ပါတယ္။

ေကာင္းမြန္တဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရးကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း
ယံုၾကည္မႈ (Trust)

ဘယ္ဆက္ဆံေရးအတြက္မဆုိ အေျခခံက်တဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္ဟာ ကုိယ့္အဖြဲ႔သားေတြ၊ ကုိယ့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကုိ ယံုၾကည္မႈေပးစြမ္းတဲ့အခါ ကုိယ့္ရဲ႕အလုပ္နဲ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း၊ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းေတြကုိ သိသာထင္ရွားစြာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေစပါတယ္။ ကုိယ္နဲ႔အတူ တြဲဖက္လုပ္ကုိင္သူေတြကုိ ယံုၾကည္မႈေပးတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကုိ ရုိးသားပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာႏုိင္ပါတယ္။

အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ (Mutual Respect)
ကုိယ္ဟာ ကိုယ္နဲ႔တြဲဖက္လုပ္ကုိင္ေနသူေတြကုိ ေလးစားမႈျပသတဲ့အခါ သူတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ကုိင္ႏုိင္စြမ္း၊ အေတြးအျမင္ေတြကုိတန္ဖိုးထားတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ပါတယ္။ အတူတြဲဖက္လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖင့္ အတူတကြစုစည္းထားတဲ့အေတြးအျမင္၊ ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္းေတြ ပုိမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါလိမ့္မယ္။

ဂရုစိုက္မွု (Mindfulness)
ကုိယ္ေျပာၾကားတဲ့စကား၊ ကုိယ္လုပ္တဲ့အျပဳအမူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကုိ တာ၀န္ယူျခင္းလို႔ဆုိလိုပါတယ္။

မတူညီမႈမ်ားကုိ ႀကိဳဆုိလက္ခံျခင္း
ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္တဲ့လူေတြဟာ ေနရာေဒသ၊ ကုိးကြယ္မႈမတူညီတဲ့လူေတြကုိ လက္ခံၾကရံုတင္မက သူတုိ႔ရဲ႕အေတြးအျမင္၊ ယူဆခ်က္ေတြကုိလည္း ႀကိဳဆုိလက္ခံၾကပါတယ္။

ပြင့္လင္းတဲ့ဆက္သြယ္ေရး (Open Communication)
ကုိယ္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ က်င္လည္ေနသူတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေန႔စဥ္ Email ေတြပုိ႔ရမယ္၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အစည္းအေ၀းေတြလုပ္ရမယ္၊ ဖုန္းေတြလက္ခံေျပာရပါတယ္။ ဆက္ဆံေရးအားလံုးကရိုးသားပြင့္လင္းမႈကုိ အေျခခံတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ္ဟာရိုးသားပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံေလေလ ကုိယ့္ရဲ႕ဆက္ဆံေရးက ေကာင္းမြန္လာေလေလျဖစ္ပါတယ္။
၀ႆန္


--------------------------------------------------------
ရသစံုလင္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖမႈ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားကို Shape Entertainment မွာ ဖတ္ရႈလိုက္ပါ ...

www.facebook.com/shapejournal
www.facebook.com/groups/weloveshape

 


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment